Έχετε επιχείρηση στη Δυτική Αττική ;

Είστε Πολιτιστικός Σύλλογος, Αθλ. Σωματείο κλπ στη Δυτική Αττική ;

Καταχώρηση και προβολή δωρεάν στο opalmos.gr

Τηρείται σειρά προτεραιότητας

Νέα Δράση ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» - Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Κατηγορία: ΕΛΛΑΔΑ Δημοσιεύτηκε στις 08 Μαρτίου 2023

Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

 

Όπως αναφέρει η επιχείρηση VISION ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ – Σύμβουλοι επιχειρήσεων, προκηρύχθηκε η νέα Δέσμη Δράσεων του ΕΣΠΑ «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €.
Η Δράση ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών ενέργειας (π.χ. χρήση συστημάτων ΑΠΕ).

 


Η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή,
και χωρίζεται σε δύο Δράσεις:
Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:
αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρεις (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.


⦁    Ποσοστό επιχορήγησης: έως 45% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
⦁    Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 200.001€ έως και 1.000.000€
Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ:
 

αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
⦁    Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» GREEN σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.
⦁    Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι από 30.000€ έως και 200.000€
Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.


Οι Επιλέξιμες Δαπάνες αφορούν:
⦁    Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
⦁    Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές Δαπάνες)
⦁    Εξοπλισμός (GREEN)
⦁    Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
⦁    Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding
⦁    Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
⦁    Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
⦁    Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
⦁    Μεταφορικά Μέσα (GREEN) – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
⦁    Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων – (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
⦁    Έμμεσες δαπάνες

Η Δέσμη Δράσεων ξεκινάει να δέχεται υποβολές αιτημάτων ένταξης την Τετάρτη 22/03/2023 και ώρα 12:00, και θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.
Τα αιτήματα θα αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας βάσει της ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής τους.Ο σύμβουλος επιχειρήσεων Μαρκόπουλος Ιωάννης – VISION ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ, έχει πολυετή εμπειρία στην υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά προγράμμα (ΕΣΠΑ, LEADER, Αναπτυξιακό Νόμο κ.α.).
Για τη σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σας σχεδίου σε επιδοτούμενα προγράμματα, και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη VISION ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ.

 

*Του Γιάννη Μαρκόπουλου, Συμβούλου Επιχειρήσεων για επιδοτούμενα προγράμματα επιχειρήσεων – VISION ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ

 

Ακολουθήστε μας

Εφημερίδα Παλμός Δυτικής Αθήνας

Κάντε κλίκ στην φωτογραφία για να διαβάσετε σε ηλεκτρονική μορφή την εφημερίδα

Οδηγός Αγοράς

Δωρεάν προβολή επιχειρήσεων

Κάντε κλίκ και δείτε σε ηλεκτρονική μορφή επιχειρήσεις και καταστήματα της Δυτικής Αθήνας